آیین نامه حضور و غیاب دانش‌پذیران آکادمی دریایی سیراف

۱ ) حضور دانش‌پذیر در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانش‌پذیر در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می‌شود.

۲ ) ساعات غیبت دانش پذیر در هر درس نباید از ۴/۱۲ ام مجموع ساعات آن بخش تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانش‌پذیر در آن درس صفر محسوب می‌شود.

۳) دانش پذیر موظف است غیبت خود را پیش از شروع کلاس به واحد اجرای آموزش اعلام نماید و جهت اطلاع از محتوای ارائه شده در جلسه غیبت شده پیش از شروع جلسه بعدی با آن واحد در ارتباط باشد.

تبصره ۱: غیبت بیش از سقف مشخص شده در متن فوق الذکر، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدرک مستند و تشخیص مدرس موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانش‌پذیر (موجه یا غیرموجه) بر عهده مدرس و با تایید مدیر آکادمی خواهد بود.

تبصره ۲ : در صورتی که به علت غیبت غیر مجاز درسی حذف شود ، دانش پذیر موظف است با هماهنگی آکادمی، ضمن پرداخت هزینه مجدد و قبول اضاف شدن به زمان فارغ التحصیلی خود، درس مذکور را طی نماید.

تبصره ۳ : با توجه به برنامه‌ریزی آموزشی آکادمی، امکان حذف درس از طرف دانش‌پذیر وجود ندارد.

۴ ) تأخیر بیش از سی دقیقه از شروع کلاس غیبت محسوب می‌­گردد.

تبصره ۴: تأخیر از زمان حضور استاد محاسبه می‌شود.

تبصره ۵: رعایت مقررات ویژه‌­ای که استاد با هماهنگی آکادمی برای کلاس خود در نظر می‌گیرد الزامی است.

۵ ) ترک کلاس زودتر از اتمام کلاس، حکم تأخیر را دارد و مشمول ماده فوق می‌­باشد.

۶ ) حضور دانش‌پذیر محترم در کلیه جلسات درسی و برنامه‌های آموزشی اعم از اصلی و جنبی الزامی می‌باشد.

۷ ) ملاک حضور و غیاب دانش‌پذیران در دوره‌های آنلاین، اتصال آنها به درگاه کاربری می‌باشد.

تبصره ۶: علاوه بر اتصال به درگاه کاربر، حضور فعال دانش پذیر و همچنین رضایت استاد نیز ملاک میباشد.

۸) در صورت غیبت‌های مستمر در یک دوره، دانش‌پذیر به کمیته آموزش ارجاع خواهد شد و کمیته برای ادامه روند حضور دانش‌پذیر تصمیم‌گیری خواهد نمود.