کاپیتان حبیب عاشوری

حبیب عاشوری ، Habib Ashouri

کاپیتان حبیب عاشوری
مدیر گروه کشتیرانی

تحصیلات

  • لیسانس علوم دریایی ازدانشگاه بین المللی دریانوردی و علوم دریایی چابھار فرماندھی کشتی ھای اقیانوس پیما (نامحدود) ازسازمان بنادر و دریانوردی

     

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

دوره Chartering : A Practical Approach  (۲۰۰۱- کمبریج/انگلستان)

دوره ممیزی I.S.M (1380- موسسه D.N.V تهران)

دوره ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱(سال ۱۳۸۰-موسسه لویدز-تھران)

دوره آموزش مدرسین وممتحنین دریانوردی(T.F.T (1393-موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا

دوره مدیریت مالی برای مدیران -۱۳۹۳ توسط شرکت IMQتھران

دوره ممیزی ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵(سال ۱۳۹۵-موسسه رده بندی ایرانیان-تھران)

دوره سرممیزی ایزو۹۰۰۱ -۲۰۱۵( سال ۱۳۹۶-تھران-شعبه DASانگلستان)

دورهDPA & CSO( سال ۱۳۹۵-موسسه رده بندی ایرانیان-تھران)

 

 

 

 

سوابق حرفه ای و اجرایی

۲ ماه خدمت خالص دریایی، سابقھ فرماندھی کشتی: ۱۲ سال

مدیر امور کارکنان دریایی شرکت کشتیرانی دریای خزر

معاون بازرگانی و عملیات شرکت کشتیرانی دریای خزر

نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر در روسیھ فدراتیو

نماینده شرکت کشتیرانی خزر در ترکیه

عضو ھیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی ITS درآستراخان روسیه

عضو ھیئت مدیره و مدیر بندر سالیانکا در آستراخان روسیه

مھندس ناظر/مدیرگروه فنی شرکت کشتیرانی دریای خزر

مدیر دفترایمنی و کیفیت/ امور دریایی وبازرسی ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر

فرد برگزیده خشکی و افسر امنیتی شرکت کشتیرانی دریای خزر

افسر آموزشی با حفظ سمت بر روی کشتیھای ایران رجایی و ایران لرستان و ایران یمی.

 مدرس موسسه آموزشی کشتیرانی-شعبھ خزر(بندرانزلی)

مدرس موسسه علوم دریایی نفتکش پارس (محمودآباد)

 مدرس و ممتحن منتخب سازمان بنادر و دریانوردی

 برگزارکننده و تدریس دوره ھای آشنایی با کد ISM وISPSوHSEوبیمھ ھای دریایی،اجاره کشتی،توقیف کشتی،

عملیات بندری،حقوق دریایی،اسناد/قوانین وسازمانھا،آشنایی با کد امنیتی بندر و کشتی ،آشنایی با کالای خطرناک،مدیریت ریسک