دوره تفکر انتقادی

شرح و هدف دوره

با داشتن مهارت تفکر انتقادی این امکان را دارید که هر موقعیت را بر اساس تمام حقایق و اطلاعات موجود درک کرده و شرایط را بررسی کنید. استفاده از تفکر انتقادی در محل کار شامل پردازش و سازماندهی حقایق، داده‌ها و سایر اطلاعات برای تعریف یک مشکل و ارائه راه‌حل‌های مناسب می‌شود.

این دوره با هدف تصمیم گیری بر اساس تحلیل عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصر مطلوب و نامطلوب

شرکت کنندگان این دوره می آموزند که فرآیند تصمیم گیری بسیار متفاوت از نتیجه گیری است.

مزایای دوره
 1. شفاف کردن نوع درک مسئله و موقعیت
 2. تصمیم گیری سریع تر و با کیفیت تر برای حل مسئله
 3. ساختاردهی و طبقه بندی مشکلات و مسائل مختلف
 4. آمادگی بیشتر برای مقابله با مشکلات سازمانی و روزانه
مدت دوره

این دوره به مدت ۱۶ ساعت طراحی شده که به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

محتوای دوره
 1. آشنایی با شایستگی های فکری
 2. تفکر انتقادی چیست
 3. خطاهای تفکر
 4. نقادی و تفکر نقاد
 5. استدلال و استدلال ورزی
 6. مغالطه ها
 7. تمرین و پروژه