دکتر فرهنگ شعفی

دکتر فرهنگ شعفی
مدرس مدیریت ساخته ها

تحصیلات

 • فوق دکترا مدیریت اجرایی (دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه)
 • دکترا مدیریت اجرایی ( دانشگاه بوردوی فرانسه)
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( سازمان مدیریت صنعتی)

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • استاد مدعو دانشگاه های تهران ، امیرکبیر، صنعتی شریف ، معماری و هنر پارسی، لیون فرانسه
 • مدرس مدعو دفتر سازمان ملل شاخه اسکان بشر ایران UN-HABITAT
 • مدرس مدعو دوره های مدیریت پروژه PMPIran

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • سفیر سازمان اروپایی مدیریت ساخته ها در ایران (Euro FM Ambassador in Iran)
 • موسس و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت ساخته های ایران ( Iran-FMA Founder & Chairman)
 • عضویت در انجمن ها و کانون های علمی ، تخصصی و حرفه ای و صنفی ملی و بین المللی
 • عضویت در شورای سیاست گذاری و هیات تحریریه نشریات علمی و پژوهشی
 • مدیریت اجرایی ، مدیریت پروژه ، مدیریت ساخت ، مدیریت ساخته ها
 • آموزش در تمامی زمینه های مدیریتی ، اجرایی و مهندسی عمران و معماری