دکتر حمزه جمشیدی

دکترحمزه جمشیدی
مدرس

تحصیلات

 • کارشناسی : مدیریت دولتی 
 •  کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی از دانشگاه تهران 
 •  دکترا : دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • تدریس دورههای تربیت ارزیاب مدیران 
 •  تدریس دورههای مدیریت تحول، رهبری، رفتار سازمانی، بهره وری و … 
 •  تدریس دوره های مبانی سازمان و مدیریت، روش تحقیق، مدیریت منابع انسانی و … 
 •  تدریس کارگاهی رویکردهای نوین ارزیابی مدیران 
 •  تدریس دورههای مختلف توسعه شایستگیهای مدیریتی: رهبری، ارتباطات موثر، مربی گری و …
 •  مدرس دانشگاههای جامع امام حسین، تهران، الزهرا، شهید بهشتی،پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی و ..

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • عضو تیم منتورینگ مدیران در شرکت همراه اول جهت توسعه شایستگیهای مدیریتی 
 •  برگزاری کانون توسعه برای روسای صندوق اعتباری و معاونین منتخب کشور در بانک تجارت 
 •  طراحی و اجرای نظام رتبه بندی ارزیابان حرفه ای کانون ارزیابی برای یکی از وزارتخانه های کشور 
 •  طراحی و اجرای فرایند جذب روسای حسابداری و کارشناس مالی در سازمان مدیریت صنعتی 
 • ارزیاب و عضو تیم پروژه انتخاب و جذب افراد با استعداد با رویکردکانون ارزیابی در نیروگاه اتمی بوشهر
 • مشاور ارشد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار شرکت کارگزاری آپادانا