اصول حاکم بر قراردادهای دریایی

اصول حاکم بر قرارداد های دریایی

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • اصول تدوین قراردادهای دریایی
 • جایگاه حقوقی تامین کنندگان منابع مالی در قراردادهای خرید و فروش دریایی
 • مراجع حل اختلاف در قراردادهای دریایی
 • حدود و ثقور تعهدات طرفین در قراردادهای دریایی
 • پیش بینی های حقوقی لازم در انعقاد قراردادهای دریایی
 • شرایط مترتب در راستای خاتمه قرارداد

مخاطبین دوره

 • مدیران عامل
 • مدیران حقوقی
 • مدیران بازرگانی
 • مالکان کشتی
 • شرکت های دریایی ، کشتیرانی و کشتی سازی
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

سید علاالدین سادات رسول ، سادات رسول ، Sadat Rasool

دکتر سید علاالدین سادات رسول
مدرس

 • دارنده مدرک حقوق دریایی از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان
 • دارنده مدرک تجارت دریایی از Lloyd’s Maritime Academy
 • ۱۳ سال مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از کلوپ North of England P&I
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از Sedgwick از نورویچ انگلستان
 • دارنده مدرک حقوق دریایی از مدرسه حقوق Shaw and Croft
 • مدرس دانشگاه در رشته حقوق حمل و نقل دریایی و بیمه بازرگانی