ثبت نام در رویداد فناوری و کارآفرینی دریایی

ثبت نام در رویداد

فرم ثبت نام رویداد فناوری و کارآفرینی دریایی

  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • مشخصات نفرات

  • جدا کننده بخش

  • لطفا تصویر مربوط به مدارک شرکت استارتاپی خود را بارگزاری نمایید
  • مشخصات نفرات همراه

  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • لطفا تصویر کارت دانشجویی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.