مهندس راضیه صابرنژاد

راضیه صابرنژاد ، Razie Saber Nejad

مهندس راضیه صابرنژاد

مدرس صادرت واردات و صادرات مجدد

تحصیلات

 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • لیسانس مهندسی پتروشیمی

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • مشاور آموزشی موسسه علمی آموزشی رهجو
 • مشاور نسخه ۲۰۲۰ اینکوترمز شرکت های کشتیرانی استان
 • تدریس در موسسه آموزشی رهجو
 • تدریس در موسسه آموزشی سیمرغ دانش
 • عضو ثابت انجمن فیاتا در فدراسیون بین المللی بارفرابران

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • رئیس دفتر کشتیرانی ماروس ترابر
 • مدیر شعبه گروه هلدینگ لتکا
 • عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
 • سخنگوی صدا و سیمای مرکز فارس