همکاری با ما

SMA به عنوان یک مرکز آموزش عالی پویا همواره دریچه همکاری با منابع انسانی و همکاری‌های موثر در روند اهداف و چشم انداز خود را بر روی متقاضیان باز می داند. این ارتباط ها در صورت همخوانی با اهداف مرکز بر اساس بررسی مدیران مرکز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. طبقه بندی همکاری های پیش بینی شده به صورت زیر معرفی گردیده است. متقاضیان می توانند با ارسال موضوع و نحوه همکاری پیشنهادی خود اقدام نمایند.

فرم همکاری

  • انواع فایل های مجاز : pdf.