دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت در آکادمی دریایی سیراف (SMA) برگرفته از نیازهای تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی خصوصاً رویکرد فضای کسب و کار موجود طراحی گردیده است. توجه ویژه دوره ها به دیدگاه های تخصصی موضوع دروس تخصصی دوره های MBA و DBA و همچنین نیازمندی‌های تخصصی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال همچون کشتی سازی ها و یادرهای تعمیراتی، شرکت‌های خدماتی در حوزه دریایی، شرکت های کشتیرانی که به صورت تشخیص آکادمی و یا درخواست موردی آنها در نظر گرفته شده است.
بر اساس سیاست آکادمی دریای سیراف (SMA) بر ایجاد انگیزه تکمیل مهارت‌های مدیریتی در متقاضیان و قابل دسترس کردن دوره ها بر اساس زمان‌بندی قابل برنامه ریزی از طرف آنها، قابلیت تجمیع دوره ها در چارچوب پوشش کلیه درس های دوره های MBA و DBA و Mini MBA وجود دارد به نحوی که اگر دوره‌های کوتاه مدت مرتبط با هر یک از دوره‌های بلندمدت آکادمی از طرف متقاضی با موفقیت طی گردد، در صورت پوشش دوره‌های طی شده، نتایج به عنوان دروس طی شده در دوره بلند مدت محسوب شده و می‌تواند ماخذ صدور گواهینامه های مربوطه قرار گیرد.

مزایای دوره

  • افزایش دانش علمی-کاربردی تخصصی
  • استفاده از تجربیات اساتید، کارآفرینان و منتورهای صنعت
  • استفاده از برخی تخفیفات و شرایط ویژه آکادمی
  • نزدیک شدن به بازار کار و حضور در سبد نیروهای انسانی

  • قابلیت تجمیع دروس و معادل سازی در دوره های MBA و DBA
  • دسترسی به آخرین اطلاعات و مقالات در حوزه هدف
  • قابلیت برنامه ریزی دوره های ویژه ی سازمانی
  • برگزاری دوره با تایید مراکز معتبر داخلی و بین المللی

لیست دوره ها

دوره کارآفرینی

۱۴۴ ساعت مباحث دوره کارآفرینی ویژه صنایع دریایی و دریانوردی

اصول حاکم بر قراردادهای دریایی

ویژه ی مدیران عامل، حقوقی،بازارگانی و …

Certificate in Barge master

دوره ی مهارتی ویژه ی صنایع فراساحل