آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای آموزش آکادمی دریایی سیراف

آکادمی دریایی سیراف معتقد است که حرفه آموزش مستلزم دارا بودن نیروی کار آموزشی مجرب و کار کشته است که نیازهای همه دانش‌پذیران را تأمین کند، که میتوان اصطلاح ” استاد” را به این فرد اختصاص داد.

استاد ، با اعتقاد به ارزش و شأن و منزلت هر انسان، اهمیت عالی پیگیری حقیقت و ارادت به تعالی و پرورش اصول دموکراتیک را تشخیص می‌دهد. و هدف از اعتقاد به این ارزش ها رسیدن به حمایت از آزادی یادگیری، آموزش و تضمین فرصت برابری آموزشی برای همه می‌باشد. همچنین استاد مسئولیت پایبندی به بالاترین موازین اخلاقی را می‌پذیرد.

یکی دیگر از مسئولیت های اخلاقی استاد، تشخیص میزان مسئولیت ذاتی فرایند آموزش، تمایل به احترام و اعتماد به نفس همکاران و دانش‌پذیران و حفظ بالاترین درجه رفتار اخلاقی است.

آیین‌نامه اخلاق حرفه ای آموزش آکادمی دریایی سیراف بیانگر باور مجموعه مدیریت آکادمی و اساتید آن است و در این آیین نامه استانداردهای عالی آموزشی و یادگیری مد نظر قرار گرفته است.

آکادمی دریایی سیراف خود را متعهد به اصول اخلاقی زیر میداند.

اصل اول : تعهد به دانشجو

آکادمی دریایی سیراف و اساتید این آکادمی تلاش می کنند تا به هر دانش پذیر کمک کنند تا توانایی های خود را به عنوان عضوی شایسته و موثر در جامعه، صنعت دریایی و دریانوردی و همچنین صنایع هدف دریابد. بنابراین آکادمی و اساتید تلاش می کنند تا به تحریک روح تحقیق، کسب دانش و درک و تدوین متفکرانه اهداف، دانش پذیران را در این مسیر حرکت دهند.

آکادمی دریایی سیراف در انجام تعهد به دانش‌پذیر :

 1. دانش‌پذیر را از اقدام مستقل در تعقیب یادگیری منع نمی‌کند.
 2. دسترسی دانش پذیر به دیدگاههای مختلف را بی دلیل انکار نمی‌کند.
 3. دروس مربوط به پیشرفت دانش پذیر را عمداً سرکوب یا تحریف نمی‌کند.
 4. تلاش منطقی می‌کند تا دانش پذیر را از شرایط مضر برای یادگیری یا سلامتی و ایمنی محافظت کند.
 5. دانش پذیر را عمداً در معرض خجالت و تحقیر قرار نمی دهد.
 6. بر اساس نژاد، رنگ، عقیده، جنسیت، ملیت، وضعیت تأهل، عقاید سیاسی یا مذهبی، خانوادگی، زمینه‌های اجتماعی یا فرهنگی دانش‌پذیر را از شرکت در هیچ برنامه‌ای حذف نمی‌کند.
 7. از روابط حرفه‌ای با دانش‌پذیران برای منافع شخصی استفاده نمی کند.
 8. کلیه دانش‌پذیران را فارغ از جایگاه اجتماعی، سیاسی، شغلی و سنی، برابر در نظر گرفته و با همگی مطابق با موازین اخلاقی  مندرج در این آیین نامه برخورد نماید.
 9. اطلاعات مربوط به دانشجویان که در دوره‌های آموزشی به دست آمده را افشا نمی کند، مگر اینکه افشای آن هدف قانع کننده‌ای داشته باشد یا طبق قانون لازم باشد.

اصل دوم : تعهد به حرفه

آکادمی دریایی سیراف بر کیفیت خدمات حرفه‌ای و تاثیر مستقیماً آن بر صنعت دریایی و دریانوردی و همچنین صنایع هدف باور دارد، استاد باید تمام تلاش خود را برای بالا بردن استانداردهای حرفه‌ای انجام دهد و شرایطی را به وجود بیاورد که افراد به بحث آموزش جذب شوند.

در راستای انجام تعهد به حرفه ، استاد متعهد است که:

 1. برای دست یافتن به موقعیت شغلی، به عمد اظهار نادرست ننماید یا از بیان حقایق مهم مرتبط با صلاحیت و شایستگی خودداری نکند.
 2. صلاحیت های شغلی خود را اشتباه معرفی نکند.
 3. به هیچ فردی در ورود به حرفه‌ای که از نظر شخصیت، تحصیلات یا سایر خصوصیات مرتبط فاقد صلاحیت شناخته می‌شود، کمک یا توصیه نکند.
 4. آگاهانه در مورد صلاحیت‌های فردی برای حضور در یک سمت حرفه‌ای اظهار نادرست نکند.
 5. در آموزش غیر مجاز یک آموزش دهنده کمک نکند.
 6. اطلاعات مربوط به همکاران که در دوره خدمات حرفه‌ای به دست آمده‌اند را افشا نکند ، مگر اینکه افشای آنها یک هدف حرفه‌ای قانع کننده داشته باشد یا طبق قانون لازم باشد.
 7. آگاهانه در مورد یک همکار اظهارات غلط یا مخرب نکند.
 8. هیچ گونه پاداش، هدیه یا لطفی را که ممکن است تصمیمات یا اقدامات حرفه ای را تحت تأثیر قرار دهد، قبول نکند.

 

 

 

ما باور داریم و خود را متعهد میدانیم تا فعالیت های آموزشی و مسئولیت های اجتماعی خود را بر اساس صرفا رویکردهای آموزشی و پیروی از قوانین مربوطه بین المللی و دولت جمهوری اسلامی ایران و به دور از رویکرد های سیاسی و جبهه گیری های مربوطه به انجام برسانیم.