ثبت نام در رویداد

ثبت نام در رویداد

لطفا جهت ثبت نام مبلغ مورد نظر را به
شماره کارت
۶۲۷۴-۱۲۷۰-۰۰۰۰-۷۶۰۶
یا شماره شبا
IR310550017400207044853001
به نام شرکت فنی مهندسی سیراف واریز نمایید

فرم ثبت نام در رویداد

  • مشخصات نفرات همراه

  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • مشخصات نفرات

  • جدا کننده بخش

  • لطفا تصویر مربوط به مدارک شرکت استارتاپی خود را بارگزاری نمایید
  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا تصویر کارت دانشجویی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.