ثبت نام در کارگاه فناوری

ثبت نام در کارگاه فناوری

لطفا جهت ثبت نام مبلغ مورد نظر را به
شماره کارت
۶۲۷۴-۱۲۷۰-۰۰۰۰-۷۶۰۶
یا شماره شبا
IR310550017400207044853001
به نام شرکت فنی مهندسی سیراف واریز نمایید

۱. شرکت در کارگاه‌های آموزشی رویداد برای شرکت کنندگان رایگان می‌باشد
۲‌. دریافت دو گواهی شرکت در کارگاه بر اساس کارگاه‌های حضور یافته برای اشخاصی که در رویداد ثبت نام نمایند رایگان می‌باشد‌.
۳‌. در صورت درخواست گواهی شرکت در بیش از دو کارگاه به شرط حضور در کارگاه‌ها به ازای هر کارگاه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت می گردد.

فرم ثبت نام در کارگاه فناوری

  • مشخصات نفرات همراه

  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • مشخصات نفرات

  • جدا کننده بخش

  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا تصویر کارت دانشجویی خود را بارگذاری نمایید.
  • لطفا فیش واریزی خود را بارگذاری نمایید.